“איגוד המפיקי לקולנוע וטלוויזיה בישראל” נוסד ב -1981 ותיק וראשון מבין איגודי היוצרי , הוא הנציג הבלעדי של המפיקי העצמאיים בישראל
מפיקי הקולנוע והטלוויזיה העצמאיי בישראל יוזמי ומפיקי הפקה מקורית ופועלי לקידו תרבות הקולנוע והטלוויזיה, בשפה העברית
האיגוד הינו וולונטרי בפעולותיו ובהשתייכות אליו וממומן מכספי חבריו. 120 חברי האיגוד עוסקי בכל תחומי ההפקה
סרטי עלילה ישראלי וקופרודוקציות , דרמות טלוויזיה, תכניות טלוויזיה, סרטי תעודה, סרטי פרסומת, סרטי הדרכה, מיצגי במולטי מדיה, סרטי תדמית ומכירות
מטרות האיגוד: להעמיד את יצירת הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית, במקו ראוי בסדר העדיפות התרבותי במדינת ישראל
להגביר את ההכרה של הגופי המשדרי והממסד התרבותי, בחשיבות הקולנוע והטלוויזיה בשפה העברית, כאמצעי הבעה תרבותי, אומנותי מרכזי
לקד את מקצוע ההפקה ומעמדו של המפיק, כיז וכמוביל את הפקת המקור בישראל. תחומי הפעילות: איגוד המפיקי עוסק בנושאי ובבעיות הנוגעות לכלל העוסקי בענף ובתוך כך
חקיקה ואכיפה. יוז ומקד חוקי , תקנות וכללי המקדמי את היצירה המקורית במסגרת חוקי התקשורת לסוגיהם: חוק הבזק, חוק הרשות השנייה 
חוק רשות השידור וחוקי נוספי מוביל ושותף פעיל ליוזמת החקיקה של חוק הקולנוע ושמירה על ביצועו לתועלת תעשיית הקולנוע
עוקב אחר מימוש החוקי ואכיפת , במטרה להגדיל את משקלה הסגולי של הפקת המקור, בכל גופי השידור המשדרי בישראל
פעולות שיווק. האיגוד פועל במסגרות שונות לפריצה אל שווקי עולמיי , האיגוד פועל לשילוב ישראל בתכניות אירופה המאוחדת 
קיד השתתפות ישראל בשווקי ובפסטיבלי בעול . האיגוד הקי פורו יצוא סרטי במסגרת מכון היצוא, המאחד ומאגד ביעלות את כל התקציבי והידע
המקצועי הקיי במסגרת כל הגופי המנויי לעיל, לענף הסרטי בישראל. יחסי עבודה והסכמי בין איגודי . ניהול מו”מ וחתימת הסכמי בין מפיקי לאיגודי היוצרי , העובדי
המבצעי וגופי שידור . טיפול בבוררויות ובענייני אתיקה מקצועית. פרויקטי מיוחדי . האיגוד מפיק חומר מקצועי לתועלת המפיקי וגורמי בענף
הקי אתר אינטרנט בו אצור חומר מקצועי רב המתעדכן חדשות לבקרי , יז פרויקטי כגון מפיקי למען הקהילה
כנסי מקצועיי תחת הכותרת ” המפיק כיז וכיוצר”, כנסי וסדנאות לטובת העשרת והתמקצעות תעשיית הקולנוע והטלוויזיה כולה 
שירות לחברי האיגוד. האיגוד מספק לחבריו עדכון שוטף על הנעשה בענף ועל פעולותיו, מקיי אירועי , מארגן משלחות מפיקי מחו”ל לפגישות ע מפיקי ישראלי
מארגן מבצעי הנחות בשירותי ענפיי שוני , ומעניק ייעוץ משפטי בתחומי שוני , ברמה הענפית 

יחסי ציבור. האיגוד מקיי פעולות לעיגון מקומה של היצירה המקורית על המסכי
יוזם פעולות הסברה אצל מקבלי החלטות בכנסת, בממשלה ובציבור הרחב, שתכלית קידו חקיקה, אכיפה ויצירת דעת קהל אוהדת להפקה המקורית בישראל

דבר היו”ר

יפעת פרסטלניק – יו”ר האיגוד